Condicions d’ús del web

L’usuari en utilitzar el web accepta aquestes condicions generals i es compromet a utilitzar la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb aquestes. L’usuari accepta que l’ús de la web, dels serveis i els continguts ho fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Aquesta pàgina web (www.bcnavalevents.com) és propietat de Charter Synera, S.L., amb domicili social a Moll de Llevant s/n, 08650, Arenys de Mar, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42579, Foli 10 , Full B 410604, Inscripció 1, proveïda de CIF nº B-65563553

Modificació de les presents condicions

Charter Synera, es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions d’Ús, obligant-se els usuaris a llegir-les amb atenció, cada vegada que vulguin utilitzar la pàgina web.

Charter Synera, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Particulars que els siguin aplicables.

Propietat intel·lectual i / o propietat industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta Pàgina i dels seus continguts (textos, logos, icones, imatges, sons, àudio, vídeo, programari…) pertanyen a Charter Synera o, si escau, a terceres persones. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Els Usuaris hauran d’abstenir-se d’obtenir, i fins i tot intentar obtenir, informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material accessibles a través d’aquesta pàgina ( en endavant, els “Continguts”) emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a la Pàgina o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la pàgina, dels serveis i/o dels continguts.

Charter Synera no concedeix cap llicència o autorització expressa o implícita d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina, els serveis o els continguts, llevat d’acord escrit entre les parts .

Prohibició de difusió dels Continguts i informació subministrada

Els Usuaris s’obliguen a fer servir els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts ja sigui de manera total o parcial, amb fins o efectes contraris a la Llei, o als costums generalment acceptats;
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;
Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de Barcelona Naval Tours o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir els continguts. ;
Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb qualsevol finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
Amagar l’origen de la informació transmesa via el lloc web.
Col·locar informació falsa o enganyosa al lloc web.
Introduir ni carregar al lloc web informació, que contingui virus, cavalls de troia, cucs o qualsevol altre virus informàtic la finalitat del qual sigui danyar, interceptar, expropiar o inferir amb algun sistema, el lloc web o la informació o que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
Utilitzar el lloc web o els sistemes o serveis de Charter Synera de maneres que afectin adversament la funció o el funcionament dels mateixos, o que impedeixin a tercers autoritzats accedir-hi.

Charter Synera perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Charter Synera alhora no reconeixerà la validesa de qualsevol reproducció o divulgació de continguts de la seva pàgina web.

Introducció de Links, Enllaços, Hiperenlances o Hipervincles

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Pàgina (d’ara endavant, el “Hiperenllaç”), sense perjudici que Barcelona Naval Tours des d’aquest mateix instant es reserva el dret a denegar-los, hauran de complir, com a mínim, les condicions següents:

L’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina, però no podrà reproduir-la de cap manera;
No es crearà un navegador ni un border environment sobre la Pàgina;
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Pàgina i els serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Charter Synera ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o llocs a disposició de la pàgina web on s’estableix l’Hiperenllaç;
Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Charter Synera;
La pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i/oa l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Charter Synera i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de Charter Synera dels seus continguts o serveis.

Dades de caràcter personal

Les dades personals que vostè ens proporcioni s’inclouran en un fitxer titularitat de Charter Synera, amb la finalitat de realitzar la gestió dels serveis de transport contractats, la gestió comptable i administrativa de clients i/o la gestió de la promoció en virtut de la qual aquestes dades hagin estat sol·licitades. Les dades personals podran ser cedides a empreses del Grup MRW (incloses aquelles de les empreses franquiciades que necessàriament hagin daccedir a les dades per prestar el servei de transport) exclusivament per al compliment de les finalitats abans esmentades.

Així mateix, les dades personals demanades podran ser tractades amb la finalitat de realitzar investigacions de mercat a fi de millorar els serveis i la seva qualitat, així com per mantenir-lo informat per via postal, telefònica i/o electrònica, sobre els serveis i promocions del Grup MRW relacionats amb el sector de transports i activitats connexes (comunicacions comercials). En conseqüència, el titular de les dades consenteix expressament que les seves dades personals proporcionades puguin ser utilitzades per a les finalitats indicades.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça info@bcnavalevents.com, o per carta enviada a Charter Synera, a l’adreça postal indicada anteriorment, adjuntant còpia del vostre DNI o passaport.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Charter Synera no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la web, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que se’n poguessin derivar per als usuaris.

Charter Synera podrà cancel·lar o suspendre el seu ús del lloc web, la informació, els serveis i el contingut quan ho cregui convenient, a la seva discreció sencera, fins i tot si l’accés i ús continuen estant permesos a altres. Charter Synera no serà responsable davant de vostè ni davant de tercers per la cancel·lació o suspensió del seu accés al lloc web, la informació i/o els serveis.

Charter Synera no serà responsable, sota cap circumstància, de les demores o fallades de rendiment resultants directament o indirectament dels fenòmens naturals, forces o causes més enllà del seu control, incloent, sense limitacions, les fallades d’internet, fallades d’ordinadors, fallades d’equips de telecomunicacions, fallades d’altres equips, fallades de subministrament elèctric, vagues, disputes laborals, motins, manca de materials o de mans d’obra, incendis, inundacions, tempestes, explosions, guerra o altres causes anàlogues.

Hi ha també exclusió de responsabilitat de Charter Synera per qualsevol dany, ja sigui aquest incidental, indirecte o altres. Especialment no serà responsable per pèrdua de beneficis, pèrdua d’informació confidencial od’un altre tipus, interrupció de negocis, danys a les persones, pèrdua de privadesa, incompliment d’obligacions, per negligència, alteracions en bases de dades o supressió de les mateixes, ni per qualsevol altra pèrdua, pecuniària o no, o de qualsevol altre tipus.

Charter Synera no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic dels usuaris o als documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.

Charter Synera no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a:

El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats;
La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats;
La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat a la condició general 10.2 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la pàgina.

Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer de la web, els serveis i continguts: Charter Synera no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin la web, els seus serveis i continguts de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions Generals i a les Condicions Particulars que siguin aplicables. Per això no assumeix cap tipus de responsabilitat davant de tercers pel comportament dels usuaris.

Responsabilitat per danys i perjudicis

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Charter Synera pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals i, si escau, de les Condicions Particulars o de la Llei, en relació amb la utilització de la pàgina. Així com dels ocasionats pel mal ús o per la reproducció total o parcial, no autoritzada expressament per escrit, per a qualsevol finalitat

Privadesa i seguretat en la utilització de la Pàgina i dels serveis

Charter Synera no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització de la Pàgina i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la Pàgina i dels serveis.

Charter Synera exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis.

Durada i terminació

La prestació del servei de la pàgina i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, Charter Synera està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Pàgina i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, Charter Synera advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de la Pàgina i dels altres serveis.

Acceptació de les presents Condicions Generals

L’acceptació de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris és condició prèvia indispensable i obligatòria per, si escau, poder-se beneficiar dels serveis en la mateixa continguts. Els Usuaris declaren, sota la seva responsabilitat, haver llegit aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús de la Pàgina íntegrament, i la seva confirmen la seva acceptació plena i voluntària.

Llei aplicable i submissió a jutjats i tribunals

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen per la normativa espanyola. L’Usuari i Charter Synera, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).